Bijna duizend beroepen ingesteld tegen Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden: de stand van zaken

Rond de jaarwisseling van 2022/2023 hebben bijna duizend partijen beroep ingesteld tegen het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden. In dit Wijzigingsbesluit werden honderden habitats en soorten toegevoegd aan de doelen van N2000-gebieden. Stikstofclaim heeft namens haar aangesloten collectief beroep ingesteld, daarnaast hebben veel aangeslotenen ook zelf beroep ingesteld tegen het toevoegen van doelen aan N2000-gebied(en) in hun regio.

Stikstofclaim is blij dat zoveel partijen en aangeslotenen aan de bel hebben getrokken. Dit is een duidelijk signaal naar de overheid. Het toevoegen van talrijke extra doelen aan N2000-gebieden, binnen een beleid dat juridisch is vastgelopen, vraagt om bezinning en oplossingen. Niet om nog meer juridische haarkloverij. De overheid laat in de eerste verweerschriften weten verrast te zijn door het grote aantal beroepen. De overheid geeft aan dat het aantal zienswijzen destijds geen aanleiding gaf voor het vermoeden dat bijna duizend partijen in beroep zouden gaan.

Procedure en stand van zaken

Partijen die beroep hebben ingesteld ontvangen via de rechtbank het verweer van de overheid en ook wanneer de zaak wordt behandeld in een (online) zitting. De Minister van Natuur en Stikstof heeft de rechtbanken op 5 juli 2023 een brief gestuurd met een link naar digitale stukken inzake de aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden. De rechtbanken communiceren deze link naar alle indieners van een beroepsschrift.

Het betreft deze link: https://www.natura2000.nl/meer-informatie/dossier-beroepszaken

De link leidt naar een dossier met daarin basisinformatie: de officiële wijzigingsbesluiten, de eerder ingediende zienswijzen per N2000-gebied (uit 2018), per natuurgebied kaarten waarop te zien is waar de toegevoegde habitattypen (doelen) precies liggen.

Stikstofclaim blijft graag op de hoogte

Zoals het er nu naar uitziet, zullen beroepen per gebied (of regio) gebundeld worden voor behandeling (een zitting). Het is bij Stikstofclaim nog niet bekend wanneer zaken op de rol komen. Dit kan per rechtbank sterk verschillen.

De rechtbank heeft Stikstofclaim verzocht aan te geven bij welke ‘gebieds-zittingen’ zij aanwezig is. Vanwege de beperkte juridische capaciteit hebben wij vier N2000-gebieden geselecteerd, in vier regio’s van het land. Het is voor Stikstofclaim niet mogelijk om partij te zijn in de zittingen voor alle circa 100 gebieden.

Stikstofclaim blijft graag op de hoogte van de zittingen en verweren bij de verschillende rechtbanken. Wij stellen het op prijs wanneer aangeslotenen ons informeren wanneer de zitting voor hun N2000-gebied op de rol komt.