Stikstofclaim verzoekt Provincie Noord-Brabant een laatste keer om de maatregelen uit de Interim Omgevingsverordening artikel 2.66 en 2.69 in te trekken

Stikstofclaim (SSC) heeft de Gedeputeerde van Provincie Noord-Brabant verzocht om per onmiddellijke ingang de maatregelen voorvloeiend uit artikel 2.66 en 2.69 van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) op te schorten, dan wel in te trekken.

Om aan de technische eisen te kunnen voldoen, moeten veehouders, waaronder de bij SSC aangeslotenen, een emissiearm stalsysteem toepassen. Hiervoor moeten zij eerst de benodigde vergunning(en) voor het toepassen van dat systeem verleend krijgen. Voor zover het gaat om een omgevingsvergunning milieu is van belang dat die alleen verleend kan worden als voor het emissiearm stalsysteem een emissiefactor is opgenomen in bijlage l van de Regeling ammoniak en veehouderij (hierna: Rav). Voor zover het gaat om een natuurvergunning is van belang dat die alleen verleend – of ‘positief geweigerd’ – kan worden als de ammoniakemissie en stikstofdepositie van de veehouderij met de vereiste zekerheid in kaart kunnen worden gebracht.

Naast eerdere rechtszaken, heeft een onlangs gepubliceerde kamerbrief (Kamerbrief over innovatie en borging van emissiearme stalsystemen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl) met daarin verwijzing naar onderzoeksrapporten van het WUR en CDM gezorgd dat er geen enkel voorgeschreven stalsysteem in de melk- en pluimveehouderij vanuit de IOV meer voldoet aan de omschreven emissiereductie.  De Gedeputeerde van Noord-Brabant kan en mag juridisch niet van onze aangeslotenen verwachten dat zij een vergunde situatie onder de IOV omzetten in een ‘illegale’ situatie. Het bevoegd gezag mag niet verlangen van onze aangeslotenen dat zij handelen in strijd met artikel  6 lid 2 van de Habitatrichtlijn.

SSC verzoekt de Gedeputeerde van Noord-Brabant, mede namens de bij haar aangeslotenen, om binnen twee weken na heden over te gaan tot het intrekken van de artikelen 2.66 en 2.69 van de IOV voor de categorieën ‘rund’ en ‘pluimvee’ dan wel het opschorten van de deadline in artikel 2.66 van de IOV voor de categorie ‘rundvee’ voor onbepaalde tijd en het voor onbepaalde tijd opschorten van de deadline van 1 januari 2024 in artikel 2.69, tweede lid, van de IOV voor de categorieën ‘rund’ en ‘pluimvee’.

Lees hier de brief: Stikstofclaim – brief aan provincie Noord-Brabant IOV 20230727