Legalisering PAS-meldingen en vrijstellingen verder weg dan ooit

Donderdag 15 juli 2021 heeft Stikstofclaim (SSC) de minister van LNV, mevrouw Schouten, opnieuw gemaand haast te maken met de legalisering van de PAS-meldingen en vrijstellingen.  Elke dag wordt meer en meer duidelijk dat legalisering van deze groep bedrijven, die buiten hun schuld in deze situatie zitten, een mission impossible gaat worden. De betrokken bedrijven, van wie binnenkort naam en adresgegevens bekend gemaakt worden, komen door het trage handelen van LNV steeds verder in de knel. Ook lopende handhavingsprocedures zorgen dat deze groep bedrijven op termijn steeds meer risico’s gaan lopen. En dit is allemaal ontstaan door ondeugdelijke wetgeving van de overheid.

SSC is een stichting met 2.500 aangeslotenen, die middels een gezamenlijke aanpak de veehouderijbelangen behartigt in het stikstofdossier.

In de wet stikstof reductie en natuurherstel (Wsn) is een passage opgenomen dat de legalisering van deze groep PAS-knelgevallen geregeld wordt. Maar op welke wijze de ontwikkelreserve, de benodigde stikstof voor legalisering, wordt gevormd is niet duidelijk. Ook de Raad van State heeft in haar advies aan LNV duidelijk gemaakt dat de uitwerking van de Wsn op deze manier geen oplossing biedt voor legalisering.

Daarnaast hebben provincies deze week hun beleidsregels aangepast in verband met het vormen van de stikstofbank. In deze beleidsregels is duidelijk gemaakt dat legalisering van de PAS-gedupeerden geen taak is van de provincie. En dat is vreemd, daar de regie voor de vergunningverlening juist ligt bij de provincies. SSC ziet deze wijziging van de beleidsregels dan ook als onttrekking van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de PAS partners.

Ook banken beginnen zich te roeren in de problematiek. Zij willen hun klanten bijstaan, maar mogen volgens de regels alleen legale activiteiten financieren. En de bank ziet deze groep bedrijven zonder geldige vergunning nu nog als een illegale activiteit.

Kortom de PAS-meldingen en vrijstellingen dreigen, buiten hun schuld om, slachtoffer te worden van jarenlang wanbeleid van de overheid, waarbij zij steeds meer schade ondervinden. Daarom heeft Stikstofclaim de minister van LNV, mevrouw Schouten, gemaand haast te maken met de legalisering, omdat er anders binnenkort een moment komt dat bedrijven door het trage en ondeskundige handelen van LNV werkelijke financiële schade gaan ondervinden. Deze onzekerheid duurt voor betrokkenen al meer dan twee jaar, dus men mag verwachten van een overheid dat voor het eind van dit jaar alle betrokken bedrijven gelegaliseerd zijn. De aansprakelijkheidstelling van LNV door SSC op 1 april moet het drukmiddel wezen dat dit ook gaat gebeuren!

Download hier de brief die Stikstofclaim aan ministerie LNV heeft gestuurd: Stikstofclaim – brief aan ministerie LNV 20210715 PAS