Stikstofclaim heeft Staat gedagvaard: Aerius moet ‘on hold’

Stikstofclaim heeft de Staat gedagvaard inzake het ‘on hold’ zetten van Aerius en bereidt een zaak voor inzake bufferstroken en verlies derogatie specifieke gebieden.

Stikstofclaim (SSC) heeft op 7 februari 2023, namens haar aangeslotenen en gezamenlijk met een PAS-melder, de Staat gedagvaard inzake het buiten werking stellen van het Aerius-model. Dit model wordt onder andere gebruikt voor de vergunningverlening. SSC en de Staat zullen elkaar treffen in een kort geding, dat op 28 februari 2023 dient bij de rechtbank Den Haag.

SSC en de PAS-melder hadden de minister op 23 december 2022 gesommeerd om Aerius buiten werking te stellen tot het moment dat er een wetenschappelijke basis is voor de uitkomsten die het model produceert. Daarop heeft het ministerie op verschillende momenten telefonisch contact gezocht met de juristen van SSC en de PAS-melder. Ook heeft minister Van der Wal schriftelijk gereageerd op het schrijven van SSC en wel op 13 januari 23. Een afschrift van deze reactie kunt u hier downloaden: Reactie LNV op verzoek buitenwerking stellen AERIUS

SSC en de PAS-melder zullen de rechter in een kort geding procedure verzoeken om in bovenstaande vordering  middels de beschreven onderbouwing in de sommatie een uitspraak te doen (voorlopige voorziening).

Vordering bufferstroken en grondgebruikers waterwingebieden

Daarnaast is SSC, gezamenlijk met diverse aangeslotenen, bezig met de voorbereidingen voor een vordering omtrent het voornemen van de minister om per 1 maart 23 bufferstroken langs watergangen in te stellen en grondgebruikers in grondwateronttrekkingsgebieden en N2000 te onthouden van de mogelijkheden om gebruik te maken van de ruime mestplaatsingsnormen binnen de derogatie. Zodra de mogelijkheid zich aandient zal de staat ook in deze omschreven vordering gedagvaard worden.

Ook heeft SSC afgelopen vrijdag, 3 februari 23, haar aangeslotenen een mail gestuurd met een verdere handreiking voor de onderbouwing van hun beroepschrift inzake Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden. SSC probeert zich daarmee maximaal in te zetten om haar aangeslotenen bij te staan in deze beroepsprocedure.