Stikstofclaim tekent beroep aan bij de rechtbank tegen wijziging natuurwaarden Habitatrichtlijn

Stikstofclaim (SSC) heeft samen met stichting NewMob op 7 januari 2023, namens haar aangeslotenen bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de wijziging van de aanwezige natuurwaarden ten tijde van de aanwijzing.

SSC en NewMob uiten grote bedenkingen middels een beroepschrift over het door de overheid gevoerde beleid. De Nederlandse overheid stelt op dit moment een bezwaar en beroepsprocedure open op een wijzigingsbesluit voor de aanwijzing van aanwezige waarden Habitatrichtlijngebieden, terwijl zij die al in 2017 heeft aangemeld bij de Europese commissie. Een fatsoenlijke inspraak op dat moment heeft de Nederlandse overheid op dat moment achterwegen gelaten en handelde daarmee in strijd met het ‘Verdrag van Aarhus’. Pas 5 jaar later en na een intern rapport van ‘Bos en Witteveen’ probeert zij nu de ondemocratische onrechtmatigheden weg te poetsen.

Daarnaast handelt de Nederlandse overheid niet conform het uitvoeringsbesluit 2011/484/EU. Dit besluit schrijft voor dat aanwezige waarden middels de best beschikbare informatie moet laten registreren bij de EU en niet volgens een officiële aanwijzingsprocedure.  Daarnaast probeert de Nederlandse overheid met dit aanwijzingsbesluit niet de ‘vergeten natuur’ te registreren, maar ze gebruikt dit ‘veegplan’ om haar doelstellingen fors aan te scherpen. Daarmee brengt zij niet alleen grote schade toe aan de agrarische sector, maar treft zij door dit onjuiste handelen de volledige Nederlandse economie.

In het bijzonder willen we de toevoeging van bevers en gewenste populatieverhoging benoemen. Deze habitat versterkt grote graafschade aan waterkeringen. Dit is een ongewenst risico voor verslechtering van de kwaliteit van de waterkeringen. Dit is in strijd met de klimaatambities om de dijken versneld te versterken en in strijd met Europees recht op veiligheid.

Naast het beroepschrift door SSC en NewMob, heeft SSC een pro forma concept naar haar aangeslotenen verzonden. Zij kunnen hierbij de argumenten van SSC en NewMob gebruiken om hun eigen belang verder te versterken.