Stikstofclaim ziet mogelijkheden tot starten zaak tegen 7de Actieprogramma Nitraat

Stikstofclaim volgt met interesse de berichtgeving omtrent het 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7de AP). Na consultatie hebben de ministers van LNV en IenW het definitieve 7de AP ter besluitvorming naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het 7e AP schrijft maatregelen voor die zorgdragen dat doelen uit de Nitraatrichtlijn en de Kader Richtlijn Water op termijn gehaald worden.

De maatregelen zijn generiek. Wel wordt er een differentiatie gemaakt op het gebied van grondsoort. Maatregelen die in het 7de AP voorkomen zijn oa: verplichte rustgewassen, verplichte vanggewassen, bredere bemestingsvrije zones . Anders dan dat men zou verwachten, houden de maatregelen geen rekening met de gestelde doelen. Door het generieke karakter van het 7de AP
wordt er ook gebiedspecifiek niet beoordeeld of doelen al gerealiseerd zijn. Daarnaast is er ook geen oog voor oorzaak en gevolg in het maatregelenpakket.

Stikstofclaim ziet na bestudering van het 7de AP en haar bijlagen kansen voor het starten van een zaak tegen de staat in het kader van het voorzorgsbeginsel. Kan de staat ondernemers verplichten maatregelen te treffen terwijl doelen gebiedspecifiek al gerealiseerd zijn of waarbij de veroorzaker van de normoverschrijding niet duidelijk is?
Stikstofclaim treedt deze week in overleg met haar advocaten hoe zij de belangen van de aangesloten zullen gaan behartigen.