Juridisch onderzoek naar eigendomsrecht van een gerealiseerde vergunning

Stikstofclaim heeft onderzoek laten doen naar het eigendomsrecht van een gerealiseerde vergunning.

Het eigendomsrecht is onder andere vastgelegd in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 1 EP). Op grond hiervan heeft iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon het recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. De overheid mag hier echter wel een inbreuk op maken, maar dat mag alleen als die inbreuk voldoet aan de voorwaarden in artikel 1 EP.

Om te toetsen aan artikel 1 EP moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van eigendom. Daarbij lijkt voor wat betreft vergunde rechten een onderscheid te moeten worden gemaakt tussen vergunningen en vergunde emissierechten. Een vergunning, of in ieder geval bepaalde daaraan verbonden belangen, worden gezien als eigendom. Vergunde emissierechten worden daarentegen (in ieder geval volgens rechtbank Den Bosch) niet gezien als eigendom in de zin van artikel 1 EP. Met het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning is dus wel sprake van inbreuk op het eigendomsrecht terwijl dat niet het geval zou zijn bij het beperken van vergunde emissierechten. Dat is naar mijn mening een merkwaardig onderscheid. De vraag is hoe dit onderscheid is te verklaren en of dit onderscheid gerechtvaardigd is. Daar kan ik op een later moment desgewenst nader op ingaan.

Download hier memo 20200908 Eigendom Vergunningen van Damen Legal.