Lopende rechtszaken bij Stikstofclaim – 21 december 2023

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de meest in het oog springende zaken.

Voordat iets een rechtszaak wordt, maken we een selectie waarmee we proberen de meest kansrijke zaken die ook een bredere uitstraling op andere gevallen kunnen hebben de voorkeur te geven.

We krijgen als Stikstof Claim tientallen verzoeken om ondersteuning. Aangezien wij vrijwilligers zijn kunnen we maar een heel beperkt aantal individuele gevallen bijstaan.

Ook financieel zijn er beperkingen in wat we kunnen oppakken.

Het afgelopen jaar heeft Stichting Stikstof Claim diverse gerechtelijke procedures opgestart en staan wij concreet een tweetal bedrijven bij in hun gerechtelijke procedure. De uiteindelijke uitspraken in deze procedures zijn van grote invloed voor heel veel pasmelders.

Overijssel handhaving PAS melder

Stikstofclaim ondersteunt een familie waar de provincie Overijssel is gedaagd door serie procedeerder Johan Vollenbroek, om te gaan handhaven. Het gaat hier om een zogenaamde bodemprocedure in een PAS melders zaak.

In kortgeding tegen de staat bij de rechtbank Den Haag zijn we terug verwezen naar de rechtbank Overijssel

De rechtbank is hier aan zet om een zittingsdatum te bepalen maar schuift dat tot op heden steeds op. In deze zaak wordt vooral de toepassing en het gebruik van Aerius als zijnde ongeschikt voor vergunningverlening aan de orde gesteld.

Positieve weigering

In Putten is  een kalverhouderijbedrijf  door de provincie bij een vergunningaanvraag voorzien van een zogenaamde positieve weigering  door  de provincie Gelderland. SSC trekt de juridische kar voor de veehouder en wij zijn inmiddels tot aan de Raad van State geweest. Op 27 november was de zitting bij de Raad van State (het hoogste Nederlandse rechtscollege) de uitspraak verwachten we in februari/maart 2024.

Bij een positieve weigering mag je wel bouwen en/of ontwikkelen maar je krijgt geen vergunning en hebt dus ook geen rechtszekerheid. SSC stelt zich op het standpunt dat als er een positieve weigering wordt afgegeven deze dezelfde rechtszekerheid dient te verschaffen als een NB vergunning.

IOV regeling Brabant

De provincie Brabant heeft de zogenaamde IOV regeling waardoor veehouders verplicht zijn om voor juni 2024 een vergunning voor nieuwe stallen met emissiearme technieken aan te vragen. Dit terwijl er geen goedgekeurde emissiearme technieken zijn.

In onderstaande tabel kunt u het verloop van zaken rondom de IOV regeling zien:

 

29-09-2009 Diverse partijen sluiten een convenant ‘Stikstof en N2000’

Doel was een emissiereductie bewerkstelligen middels beëindiging piekbelasters met een depositie boven de 200 mol, een goede monitoring en registratie van de reductie en emissiereductie met emissiearme technieken over alle sectoren heen met als doel voor de veehouderij een reductie van 40 tot en met 85 % t.o.v. traditioneel. Realisatie doel 2028

https://brainps.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=60685

18-11-2016 Gedeputeerde Van Hout zet in op de ‘Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij’. Doelen worden naar voren gehaald en er worden extra maatregelen toegevoegd aan de doelsturing, te weten natuur inclusieve landbouw en forse krimp op het bedrijf.
september 2023 bestuursakkoord 2023 – 2027 wordt vastgesteld na getouwtrek over data
2019 De POV en ZLTO starten een bestuursrechtelijke zaak tegen het versnellingsakkoord. Bij de rechter wordt de disproportionaliteit voor een individuele ondernemer getoetst, helaas zonder succes.
25-10- 2019 Het versnellingsakkoord van gedeputeerde Van Hout uit 2016 gaat over in de Interim Omgevingsverordening Noord Brabant. In de jaren daarna wordt er steeds met data geschoven, o.a. door druk van SSC. De laatste wijziging van de IOV vindt plaats op 1 augustus 2023.
15-11- 2022 en 27-7-2023 SSC sommeert de provincie Noord Brabant om een aantal artikelen uit de IOV (tijdelijk) buiten werking te stellen. Moverende redenen waren dat diverse emissiearme stalsystemen juridisch niet meer houdbaar waren.
10-11-23 SSC dagvaart de provincie Noord Brabant om bovenstaande redenen.
8-12-2023 De provincie reageert voor het eerst inhoudelijk. De provincie meldt dat zij op 27 oktober 2023 het bestuursakkoord 23-27 implementeert. Daarnaast meldt zij dat zij ook op 1 januari 2024 de Interim Omgevingsverordening (IOV) Noord Brabant intrekt. Men past een truc toe en vervangt de IOV door de Omgevingsverordening en laat die op 1 januari 2024 in werking treden. In deze ‘nieuwe’ verordening valt te lezen dat de deadline voor de meeste veehouderij sectoren 1 juli 2024 is. Voor melkvee, jongvee jonger dan 2 jaar en vleeskalveren tot 1 jaar verschuift de deadline naar 1 januari 2026.
Inzet SSC Gevolg is dat de dagvaarding wederom opnieuw moet. SSC heeft voldoende moverende redenen om dat ook te doen, maar het spoedeisende karakter is niet meer aanwezig voor een kort geding. SSC is voornemens door te gaan met een bodemprocedure.

 

Bufferstroken/derogatie

SSC heeft bezwaar gemaakt tegen de bepaling van de bufferstroken in de derogatiebeschikking. LNV heeft beantwoording op het bezwaar al tweemaal met zes weken uitgesteld. LNV had moeten reageren maar heeft dat nog niet gedaan. Ook hier worden nu juridische stappen voorbereid.

NV Gebieden

In het kader van de derogatie zijn er begin december door minister Adema van LNV zogenaamde nutriënten verontreinigde gebieden (NV gebieden) aangewezen. Deze gebieden raken alle daarin gelegen gronden welke dan worden geconfronteerd met aanscherping van bemestingsnormen.

De advocaten van Stikstof Claim onderzoeken of hier kansrijk bezwaar tegen kan worden ingebracht.

We verwachten daarover de eerste helft van januari een advies van onze advocaten en kunnen dan besluiten of we ook hier een procedure starten.

Greenpeace

Greenpeace heeft de Staat gesommeerd om forser en ingrijpender stikstofbeleid te gaan voeren en is daarover een rechtszaak begonnen. SSC heeft de rechter verzocht om SSC toe te laten in deze procedure om de belangen van de aangeslotenen te behartigen. Naast Stikstof Claim heeft niemand anders zich als derde belanghebbende gemeld in deze zaak. Deze zaak is verglijkbaar met de Urgenda zaak. De impact voor de landbouw kan enorm zijn vandaar dat Stikstof Claim de belangen van de aangeslotenen hier wil verdedigen.

Greenpeace haalt alles uit de kast om Stikstof Claim buiten deze procedure te houden.

Wij verwachten in januari/februari 2024 een besluit van de rechter of Stikstof Claim zich mag voegen als derde belanghebbende in deze zaak.

TNO WOO verzoek

Behalve bovenstaande loopt er al bijna een jaar een rechtszaak tegen TNO die weigert de onderbouwing van de zogenaamde 25 km grens in de Stikstofwet vrij te geven.

Wij willen die onderbouwing om daarmee meer inzicht te krijgen in de hardheid van de onderbouwing en Aerius.

Vogel- en Habitatrichtlijn: bijplussen natuurwaarden N2000 gebieden

In begin 2023 hebben wij de aangeslotenen geadviseerd om in beroep te gaan tegen het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden van het ministerie van LNV. Of kortgezegd: tegen het aanvullen (bijplussen) van de natuurdoelen in de N2000 gebieden.

Daarvan hebben circa 1.000 bedrijven gebruik gemaakt.

De eerste rechtszaken zijn geweest in Zeeland , Overijssel en Noord Holland en in Brabant.

In de eerste drie provincies zijn alle bezwaren door de rechter afgewezen. Echter, in Brabant heeft de rechter een melkveehouder uit Ooijen in een tussenvonnis gelijk gegeven op het punt dat LNV onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt wat de basis is voor de aanpassingen en aanvullingen in habitattypen in het nabij gelegen N2000 gebied.

LNV heeft tot half januari de tijd gekregen om alsnog de benodigde stukken aan te leveren en de veehouder kan dan tot half maart hierop reageren. Stikstof Claim (met fact checks van STAF) ondersteunt de melkveehouder in deze procedure aangezien deze uitstraling kan hebben op alle meer dan duizend bezwaarmakers.

Tevens onderzoeken onze advocaten of in de afgewezen zaken in beroep kan worden gegaan op basis van de uitspraak in Brabant.

Voor iedereen waar nog zittingen gaan plaatsvinden; breng de volgende uitspraak van 15 december onder de aandacht van de rechter. Print deze en neem mee ter zitting en geef deze aan de rechter en eventueel aan uw advocaat.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBOBR:2023:5852&showbutton=true&keyword=habitat&idx=5

Activiteiten bestuur en aanvulling bestuur

Bovenstaande zaken vragen veel uitzoekwerk en de nodige overleggen .

Om u een beeld te geven:

Maandelijks hebben we enige honderden pagina aan Kamerbrieven met bijlagen en in deze brieven vaak weer voetnoten naar onderliggende stukken te lezen.

Via WOO verzoeken komen regelmatig serieuze hoeveelheden aan leeswerk en uitzoekwerk voorbij. Dat stelt ons in staat om onze advocaten goed te voeden met informatie en om leden van provinciale Staten en Tweede Kamer leden te voorzien van informatie waarmee ze beleidsaanpassingen kunnen voorstellen.

Met diverse nieuwe leden van de Tweede Kamer van de beoogde coalitiepartijen zijn reeds al overleggen gepland of in de planning om ook hen de achtergronden en de zienswijze van Stichting Stikstof Claim toe te lichten.

Onze juridische motor Geke Karssens is aan het werk gegaan als ondersteuner voor de BBB in Drenthe wat voor haar en de BBB natuurlijk fantastisch is en ook voor boeren in Drenthe .

John Spithoven heeft u allen eerder deze maand zijn afscheidsbrief gezonden.

Beiden zullen we enorm missen in onze geledingen.

Het bestuur van Stikstof Claim is op zoek naar aanvulling met twee tot vier personen.

Heb je kennis van het stikstofbeleid en of juridische zaken dan ben je van harte welkom om met ons kennis te maken om af te tasten wat je voor Stikstof Claim zou kunnen en willen betekenen.

Wat we vragen is kennis van zaken en tijd om te lezen en af en toe (1 keer per maand) hetzij digitaal of fysiek te kunnen overleggen.

Af en toe een rechtszaak te volgen en bij te wonen (paar keer per jaar)

Wat we bieden is een leuk en enthousiast team met goede onderlinge samenwerking en ontwikkeling in je kennis inhoudelijk en juridisch.

Samenwerken in een club die zo af en redelijk wat bijsturing in beleid kan veroorzaken, en meest belangrijk, van betekenis kan zijn in de ondersteuning van boeren in de strijd tegen het vernietigende stikstof en natuurbeleid.

Je kunt jezelf aanmelden via info@stikstofclaim.