Oplossing PAS knelgevallen binnen handbereik

Stikstofclaim (SSC) ziet een mogelijke oplossing voor de PAS-knelgevallen. Uit diverse kamerbrieven en antwoorden op Kamervragen maakt SSC op dat er een juridisch houdbare oplossing is voor de PAS-knelgevallen. Het is niet de taak van SSC om aan belangenbehartiging te doen. Toch wil SSC haar ideeën met de sector delen.

Sinds jaar en dag bestaat op veel bedrijven de natuurbeschermingswet vergunning uit een benut en onbenut gedeelte. Vaak komt dit door diverse duurzaamheidsconcepten of beleidsmaatregelen van de overheid. Het onbenutte gedeelte kan bestaan uit twee vormen. Het gerealiseerde onbenutte en het ongerealiseerde onbenutte gedeelte. Bij het eerste deel is het vergunde gebouw gerealiseerd en heeft het onbenutte deel als doel het gebruik en genot van het eigendom. Het tweede deel noemt men ook wel de latente ruimte in een vergunning. Uit onderzoeken van o.a. provincies Noord Brabant en Overijssel en Investico blijkt dat bij benadering het latente deel in vergunningen rond de 25 % is. Ook de minister benoemt dat getal in antwoorden op Kamervragen. Als er voor deze latente ruimte ten tijde van de vergunning verlening een passende beoordeling is gedaan, heeft deze latente ruimte ook een juridisch houdbare status.

Legaliseren PAS-melders

Uit diverse kamerbrieven blijkt dat de minister een bovengemiddelde interesse heeft in het innemen van deze latente ruimte. Als motivatie geeft zij aan dat latente ruimte een risico zou kunnen vormen voor een toename van depositie. Ook geeft zij aan dat de overheid niet in beeld heeft hoe op bedrijfsniveau de situatie is omtrent latente ruimte. PAS-knelgevallen zitten al lange tijd in onzekerheid en hun situatie wordt in de tijd steeds onzekerder. Echter zijn de staarten, aanwezig op deze bedrijven, allemaal meegenomen in de depositieberekeningen. SSC ziet mogelijkheden om PAS-knelgevallen te helpen met de aanwezige latente ruimte. Eigenaars van latente ruimte zou men de opties kunnen geven om of deze ruimte zelf te realiseren binnen een bepaalde termijn, of gelabeld en tegen een fatsoenlijke vergoeding ter beschikking te stellen aan het legaliseren van de PAS-knelgevallen. En daarmee bedoeld SSC niet alleen de PAS-melders en vrijgestelden onder de PAS-wetgeving, maar ook de pre PAS-melders en de Interimmers. Overigens blijft de verplichting tot legalisering middels de wet
stikstofreductie en natuurherstel bij de overheid. Dat dat financiële consequenties met zich meebrengt, staat vast en het is ook voor de overheid de afweging of zij de middelen wil inzetten voor een houdbare en haalbare oplossing of voor een in de tijd onzekere optie.

Het is aan de sector!

Kiest de sector voor een haalbare en houdbare oplossing voor de PAS-knelgevallen, die eindelijk eens recht hebben op zekerheid. Of blijven sectorpartijen hun verwevenheid met politiek en bedrijfsleven trouw om met bronmaatregelen meer latente ruimte te creëren voor bouw en onhaalbare natuurdoelstellingen, waarbij hun achterban in juridische onzekerheid achterblijft. De oplossing is binnen handbereik, alleen zullen er nu wel eens keuzes gemaakt moeten worden, en dan het liefst voor de sector zelf!

 


Maak SSC nog sterker en steun financieel
Het Bestuur van SSC roept alle veehouders in Nederland op om zich aan te sluiten. Voor slechts €150 (ex BTW) maakt u SSC nog om deze #stikstofaffaire een halt toe te roepen. SSC bereidt zich voor op een jarenlange bikkelharde juridische strijd. Ook ketenpartijen en sympathisanten kunnen deze strijd financieel steunen.