Rappel aan LNV-minister aangaande bufferzones en inperking bemestingsruimte waterwingebied

Stikstofclaim heeft vandaag een rappel laten versturen aan de minister van LNV. Op 4 november verzocht Stikstofclaim de minister per brief 
om rechtsbescherming en nadeelcompensatie bij de instelling van bufferzones en de inperking van bemestingsruimte in waterwingebieden.  Deze eisen komen voort uit het addendum van het 7de actieprogramma nitraat en de derogatiebeschikking .
Stikstofclaim geeft de minister van LNV een laatste kans om binnen 5 dagen inhoudelijk te reageren. Tot op heden heeft de minister van LNV niet gereageerd, noch middels ontvangstbevestiging, noch inhoudelijk.
Het rappel kunt u hier inzien: Brf uit LNV rappel – aangetekend