Stikstofclaim verzoekt de minister van LNV om rechtsbescherming en compensatie bij bufferstroken en percelen in grondwaterbeschermingsgebieden

Stikstofclaim heeft de minister van LNV woensdag 2 november 2022 middels een schrijven van haar juristen verzocht om de invoering van bufferstroken langs waterlopen en de uitsluiting van derogatie op percelen in grondwaterbeschermingsgebieden op te schorten. Stikstofclaim heeft geconstateerd in de kamerbrief van 3 oktober 2022 en de daarmee verbonden derogatiebeschikking/addendum 7de actieprogramma nitraat dat de minister voortvarend te werk gaat en de maatregelen op 1 januari 2023 wil invoeren.
Stikstofclaim is van mening dat de minister met deze handelswijze onvoldoende rekening houdt met de significante financiële nadelen voor de agrarische sector, de sector geen mogelijkheid biedt tot effectieve en efficiënte rechtsbescherming en een ongeoorloofde inbreuk maakt op het eigendomsrecht.
Stikstofclaim heeft kennis genomen van de gebiedsindeling omtrent “vervuilingspots” in de derogatiebeschikking en constateert dat deze
geografische indeling uit de derogatiebeschikking onjuist geïmplementeerd wordt in het ingezette beleid.
Stikstofclaim verzoekt de minister binnen twee weken te reageren. Mocht de minister het beleid zonder compensatie en rechtsbescherming voort zetten, dan overweegt Stikstofclaim in het belang van haar aangeslotenen verdere juridische stappen.

Lees hier de brief: Brief van SSC aan LNV nov 2022