Stikstofclaim doet dringend beroep op overheid en sectorpartijen

Stikstofclaim doet een dringend beroep op overheid en sectorpartijen om te komen tot een juridisch en wetenschappelijk houdbare oplossing voor de huidige stikstofimpasse. En doet daarvoor een handreiking. Onderstaande brief werd vandaag naar partijen gezonden.

 

Hare Excellentie minister Van der Wal,
Geachte heer Van der Tak,
Geachte heer Bleeker,

Gisteren werd bekend dat het kabinet heeft besloten het budget dat is vrijgemaakt voor het stikstofdossier te verkleinen. Tevens werd duidelijk dat de doelen niet worden bijgesteld.

Sinds 29 mei 2019 lijkt Nederland een probleem te hebben, het stikstofprobleem. Op die dag werd duidelijk dat een richtlijn uit 1992 door de Nederlandse wetgeving niet juist werd geïnterpreteerd. De Nederlandse interpretatie van de richtlijn verlangt namelijk dat de natuur aangewezen wordt, beschermd wordt en in stabiele of positieve staat gehouden wordt. Al deze parameters worden beoordeeld aan de hand van een getal gereproduceerd door een model waarbij de overheid bevestigd dat deze niet gevalideerd is.(https://www.stikstofclaim.nl/updates/uit-wob-stukken-blijkt-aerius-ongeschikt)
Door dit overheidshandelen is de economie van Nederland schaakmat gezet. Een kleine organisatie, die aangeeft het natuurbelang hoog in het vaandel te hebben, wordt door de Nederlandse interpretatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn de mogelijkheid geboden de economie te ontwrichten en de voedselproductie in gevaar te brengen. Zij maakt gebruik van een getal gereproduceerd door een model waar een juridische significatie van verlangd wordt die het systeem nooit kan waarmaken. Van achter het bureau wordt de staat van de natuur beoordeeld. Feitelijke natuurlijke kenmerken worden niet openbaar in een databank beheerd en niet meegenomen in bovenbenoemde juridische haarkloverij.

De overheid is al drie jaar naarstig op zoek naar een oplossing. Maar tot op heden blijft die uit. Dit maakt slachtoffers. Als voorbeeld willen wij daarbij benoemen de PAS-knelgevallen. Ondanks dat zij hebben gehandeld volgens de wet, zijn zij rechteloos geworden. En niet alleen in het hebben van een toestemming tot het uitvoeren van een bedrijf, maar ook in hun exploitatie worden zij belemmerd en door financiers behandeld als tweederangs burgers. Al drie jaar doen overheid, maar ook sectorpartijen beloften. Zij doen alsof zij een helpende hand bieden aan deze knelgevallen. Maar de realiteit is dat zij in de steek gelaten worden in het juridisch moeras. En dat hoeft niet. Wij hebben daar een juridisch houdbare oplossing voor, beschreven in de volgende link (https://www.stikstofclaim.nl/updates/oplossing-pas-knelgevallen-binnen-handbereik). Maar wij merken dat er geen behoefte is aan dit juridisch houdbare plan. Overheid en sectorpartijen zijn al drie jaar bezig met reductie. Vergunningen afnemen, piekbelasters creëren zonder wetenschappelijke basis, latente ruimte in vergunningen weggeven en afpakken. Weinig oplossingsgericht allemaal.

En de natuur? Die ligt er nog net zo bij als voor 29 mei 2019. Voor het overgrote deel in een stabiele of gunstige staat. Alleen wordt het de Nederlander ontnomen om daar kennis van te nemen…..

Stikstofclaim is een stichting die aangeslotenen juridisch bijstaat in het stikstofdossier. En dat is nodig omdat belangen van agrarische ondernemers worden geschaad door diverse partijen, zelfs soms door hun eigen sectorvertegenwoordigers.

Na bovenstaande uiteenzetting doen wij een dringend beroep op overheden en sectorpartijen om te komen tot juridisch en wetenschappelijk houdbare oplossingen. Inzake PAS knelgevallen hebben wij een voorstel gedaan. Om te voorkomen dat we nog jaren gaan procederen doen wij daarnaast een zevental concrete voorstellen om de impasse te doorbreken.

1. Ga net als Duitsland gebruikmaken van het rekenmodel LOTOS.

2. Stel het systeem van KDW in Nederland op dezelfde niveau als in Duitsland en Denemarken.

3. Stel een drempelwaarde in van 0,5 mol.

4. Neem de voorstellen van het Landbouwcollectief uit 2019 over en voer die uit (Landbouwcollectief_rapport).

5. Ga uitgebreid bodemanalysen in Natura2000 gebieden uitvoeren en stikstofdepositiemetingen met herkomsttypering.

6. Zorg dat NDFF data openbaar zijn zodat deze door de rechter kunnen worden meegewogen in juridische procedures.

7. Herstel onjuiste karteringen van habitat en leefgebieden.

Met toepassen van bovenstaande is Nederland met een fractie van de nu  beschikbare 24.4 miljard euro uit de stikstofimpasse.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van Stikstofclaim
John Spithoven